Moje služby

Právo nemovitostí

 • zpracování veškerých smluv týkajících se nemovitostí, zejména smluv darovacích, kupních, směnných, nájemních, pachtovních, zástavních, o zřízení věcných břemen a předkupních práv
 • revize smluvní dokumentace při koupi či prodeji nemovitosti včetně rezervačních a zprostředkovatelských smluv
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • zastupování v řízení u katastrálního úřadu
 • zastupování v územním, stavebním a kolaudačním řízení
 • poradenství a zastupování při sporech mezi pronajímateli a nájemci (sepis žalob na vyklizení nemovitosti a na neplatnost výpovědi z nájmu bytu)
 • poradenství a příprava podkladů pro vznik společenství vlastníků a převod bytových jednotek do osobního vlastnictví, zastupování ve sporech o výši vyúčtování služeb a vymáhání nezaplacených úhrad za služby

Správní a přestupkové právo

 • zastupování v přestupkovém řízení
 • poradenství ve věcech dopravních nehod
 • sepis žádostí o upuštění od výkonu zbytku sankce zákazu řízení.
 • zastupování v řízeních před správními soudy všech stupňů
 • příprava žalob proti rozhodnutím správních orgánů, včetně sepisu kasační stížnosti

 Trestní právo

 • kompletní obhajoba v trestním řízení
 • sepis návrhů, stížností, odvolání a dovolání
 • sepis žádostí o podmíněné upuštění od výkonu zbytku uloženého trestu zákazu činnosti
 • sepis žádostí o podmíněné propuštění z výkonu trestu
 • příprava trestních oznámení
 • zastupování poškozeného včetně uplatnění nároku na náhradu újmy

Občanské právo

 • poradenství ve věci vymáhání pohledávek (smlouvy o postoupení pohledávky, smlouvy o převzetí dluhu) včetně přípravy žaloby o zaplacení a zastupování v řízení před soudem
 • sepis smlouvy o zápůjčce a smlouvy o úvěru včetně zajištění (zástavní smlouva, ručitelské prohlášení, směnky)
 • vymáhání náhrady škody a nemajetkové újmy
 • poradenství ve věcech sousedských sporů
 • příprava návrhu na zahájení exekuce a návrhů na zastavení nebo přerušení exekuce
 • uplatnění práva kupujícího či objednatele z odpovědnosti za vady prodané věci či vady díla
 • vymáhání pojistného plnění
 • poradenství při uspořádání majetkových poměrů pro případ smrti
 • zastupování dědiců v pozůstalostním řízení u notáře.

 Rodinné právo

 • sepis návrhů na rozvod manželství a zastupování v rozvodovém řízení před soudem
 • zastupování při vypořádání společného jmění včetně sepisu žalob o vypořádání společného jmění manželů a zastupování v řízení  před soudem
 • sepis návrhů na úpravu rodičovské zodpovědnosti k nezletilým dětem, řešení výživného a úpravy styku rodiče s nezletilým dítětem
 • sepis žalob o výživné neprovdané matky, o výživné manžela, o výživné rozvedeného manžela a o výživné zletilého dítěte

 Pracovní právo

 • sepis a revize pracovních smluv a dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti
 • vymáhání dlužné mzdy, vymáhání dlužných cestovních náhrad
 • sepis výpovědí z pracovního poměru, sepis okamžitého zrušení pracovního poměru
 • sepis žalob a zastupování před soudem o neplatnost výpovědi a o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru,
 • zastupování při sporech o náhradu škody při pracovních úrazech zaměstnanců.

 Obchodní právo

 • právní pomoc při zakládání obchodních společností
 • zvyšování a snižování základního kapitálu
 • dispozice s obchodními podíly, členskými právy a akciemi
 • změna právních forem obchodních společností
 • převody a pacht obchodního závodu
 • poradenství ve věcech družstva a jejich vnitřní vztahů
 • příprava insolvenčních návrhů a insolvenčních přihlášek
 • poradenství ve věcech nekalé soutěže

Advokátní úschova

 • úschova peněz a listin

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>